Obchodní podmínky

  1. Obecná ustanovení a vymezení pojmů

    1. Poskytovatel
     Posktovatel je provozovatel internetového obchodu CinemaLingua:
     Mgr. Petr Tyc
     IČ: 66450519
     Sídlo: Běžecká 2407/2, Praha 6, PSČ: 169 00
     Telefon: +420 777025721
    2. Uživatel
     Uživatel je spotřebitel, tedy fyzická osoba.
    3. Platnost obchodních podmínek

     Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

     Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

    4. Informace k objednávce

     Poskytovatel poskytuje veškerá oznámení a informace týkající se objednávky zákazníkovi v elektronické podobě, a to prostřednictvím emailové zprávy. Poskytovatel neodpovídá za případy, kdy k doručení odeslané e-mailové zprávy nedojde vinou provozovatele přenosové sítě či e-mailové schránky zákazníka.

  2. Popis služby

    1. CinemaLingua nabízí svým uživatelům přístup k lekcím určeným k procvičování cizího jazyka. Lekce jsou založeny na krátkých videích třetích stran, dostupných na internetu a integrovaných do programu prostřednictvím vnořeného přehrávače.
    2. Program obsahuje v každém okamžiku nejméně 100 lekcí. Ročně je zveřejněno nejméně 100 nových lekcí.
    3. Plnohodnotný přístup k programu je zpoplatněn. Přístup lze zakoupit na různě dlouhá období od 1 měsíce až do 1 roku.
    4. Výukový obsah programu – lekce, videa, se průběžně proměňuje. Vzhled a některé funkce se mohou průběžně měnit v rámci aktualizací.
  3. Předmět služby

    1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k výukovému obsahu a videím třetích stran, které souvisejí s výukovým obsahem.
    2. Uživatel bere na vědomí, že program nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Poskytovatel zaručuje dostupnost a správné fungování programu z 95% doby provozu.
  4. Podmínky pro správné fungování služby

    1. Správné fungování programu nezávisí jen na Poskytovateli, ale také na nastavení a správném fungování softwarového a hardwarového vybavení Uživatele, které Poskytovatel nemůže ovlivnit.
    2. Program je vytvořen pro pevné počítače a notebooky. Při ovládání programu prostřednictvím dotykové obrazovky program není plně funkční. K užívání programu je nezbytné připojení k internetu a standardní aktualizované doplňky internetového prohlížeče. Zobrazení videa a různé funkce programu jsou závislé na softwarovém vybavení zařízení Uživatele. Program je optimalizován pro fungování v nejrozšířenějších, v přístrojích Uživatele pravidelně aktualizovaných, prohlížečích Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer a Safari. V jiných internetových prohlížečích se mohou vyskytnout chyby ve zobrazení a fungování programu. Rychlost připojení má vliv na rychlost načítání stránek programu, především však načítání videa a kvalitu rozlišení videa. Čím rychlejší připojení v daném okamžiku, tím rychlejší načítání videa a kvalita rozlišení.
    3. Uživatel má možnost vyzkoušet si fungování programu na svých zařízeních před nákupem plnohodnotného přístupu. Poskytovatel Uživateli tímto doporučuje si fungování před nákupem vyzkoušet.
  5. Rozsah služby

    1. Poskytovatel zaručuje rozsah programu nejméně 100 lekcí založených na krátkých videích třetích stran, integrovaných do programu prostřednictvím vnořeného přehrávače. Poskytovatel zaručuje dostupnost, (možnost přehrání), těchto, nejméně 100 videí, v programu. Lekce obsahují průměrně 4 a více aktivit a zhodnocení výsledků Uživatele.
    2. Uživatel si může zakoupit plnohodnotný přístup k programu na různě dlouhá období od 1 měsíce až do 1 roku.
    3. Uhrazením ceny za přístup získává Uživatel právo na přístup ke kurzu:
     - pro jednu osobu, (přihlášenou do programu maximálně na jednom zařízení v jednom okamžiku)
     - na vybrané období počínaje zprovozněním přístupu Poskytovatelem.
    4. Po uplynutí uhrazeného období dochází k vyčerpání objednané služby bez ohledu na skutečnost, zda Uživatel službu využil nebo nevyužil.
    5. Pokud Uživatel při poslední platbě zvolil možnost automatické úhrady za službu na další období, strhne Poskytovatel z účtu uživatele částku do výše poslední úhrady a prodlouží Uživateli přístup k službě na nejméně stejně dlouhé období, jako předchozí uživatelem uhrazené období.
  6. Registrace Uživatele, objednávka, platba a doručení služby

   1. Registrace

    1. Před odesláním první objednávky se Uživatel do programu CinemaLingua zaregistruje.
    2. Úspěšná registrace Uživatele je Poskytovatelem potvrzena formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu zadanou Uživatelem při registraci. Zpráva obsahuje odkaz pro aktivaci účtu Uživatele.
    3. Registraci Uživatel provede pouze jednou. Každou další objednávku provádí pod registračními údaji přidělenými v rámci první objednávky, tedy pod přihlašovacím jménem a heslem.
    4. Přístup k osobnímu profilu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho osobního profilu. Uživatel není oprávněn umožnit využívání svého osobního profilu třetím osobám.
   2. Objednávka služby

    1. Na stránce portálu s názvem Ceník, kde jsou uvedeny ceny za přístup k programu na různě dlouhou dobu, si Uživatel vybere délku přístupu za uvedenou cenu.
    2. Před zasláním objednávky Poskytovateli je Uživateli umožněno zkontrolovat údaje o ceně a délce objednávaného přístupu. Objednávku odešle Uživatel Poskytovateli kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelem považovány za správné.
   3. Úhrada služby

    1. Po volbě „Potvrdit objednávku“ je Uživatel přesměrován na platební bránu GoPay s 3D Secure zabezpečením, které umožňuje provést platbu, aniž by měl Poskytovatel jakýkoli přístup k platebním údajům Uživatele.
    2. Platbu za objednávku lze uhradit následovně:
     - Online platební kartou
     - Online bankovním tlačítkem, (platba probíhá online a vždy v rámci stejné bankovní instituce)
     - Bankovním převodem
     - Prostřednictvím elektronické peněženky, (umožňuje registrovaným Uživatelům provádět online platby pohodlným a bezpečným způsobem bez nutnosti poskytování osobních a finančních údajů)
   4. Doručení služby

    1. Služba je považována za doručenou zasláním přístupových údajů (jméno, heslo) do programu CinemaLingua na emailovou adresu uvedenou Uživatelem při registraci. Zpráva obsahuje odkaz pro aktivaci Uživatelem zakoupeného typu přístupu. Od okamžiku aktivace Uživatelem, (provedené kliknutím na odkaz nebo jeho vložením do pole pro URL adresu v internetovém prohlížeči Uživatele), počíná běžet doba, po kterou má Uživatel přístup k programu.
  7. Nakládání s osobními údaji

    1. Poskytovatel pro registraci a zakoupení plnohodnotného přístupu nepožaduje osobní údaje Uživatele.
    2. V případě, že Poskytovatel v rámci služeb souvisejících s poskytovanou službou, (služby poskytované učitelům cizích jazyků a školám, výuka lektorem nabízená v rámci programu, apod.), nebo v souvislosti s reklamací či jinou komunikací s Uživatelem, obdrží osobní údaje Uživatele, postupuje Poskytovatel při nakládání s osobními údaji v souladu s ustanoveními zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
   1. Souhlas se zpracováním osobních údajů

    1. Zatržením políčka s textem „Souhlasím se zpracováním osobních údajů“ souhlasí Uživatel závazně se zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro účely obchodní činnosti Poskytovatele v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány pouze Poskytovatelem, nebudou zpřístupněny ani poskytovány žádným třetím osobám.
    2. Na písemnou žádost Uživatele budou jeho osobní údaje v databázi Poskytovatele změněny či odstraněny.
    3. "Cookies"
     V rámci poskytování relevantních informací může Poskytovatele uchovávat informaci o předchozí návštěvě na webových stránkách. Tato informace není žádným způsobem svázána s jakýmikoliv osobními údaji nebo dalšími informacemi o návštěvníkovi mimo samotného faktu, že web navštívil a je používána výhradně za účelem poskytnutí relevantních sdělení na webových stránkách nebo v reklamní síti používané Poskytovatelem. Vymazáním "cookies" z paměti svého internetového prohlížeče, respektive zablokováním jejich ukládání, může Uživatel kdykoliv tyto informace smazat nebo i zablokovat jejich jakékoliv další využívání.
  8. Reklamace, storno a vrácení peněžních prostředků

    1. Správné fungování programu nezávisí jen na Poskytovateli, ale také na nastavení a správném fungování softwarového a hardwarového vybavení Uživatele, které Poskytovatel nemůže ovlivnit.
    2. Uživatel má možnost vyzkoušet si fungování programu na svých zařízeních před nákupem plnohodnotného přístupu.
   1. Reklamace

    1. V případě, že se přes veškeré úsilí Poskytovatele objeví závažná závada na poskytované službě, je Uživatel povinen to Poskytovateli neprodleně oznámit.
    2. Poskytovatel nenese odpovědnost za závady způsobené internetovým připojením, hardwarem či softwarem na straně Uživatele. Takto zdůvodněnou reklamaci Poskytovatel neuzná za oprávněnou.
    3. Poskytovatel reklamaci uživatele bez zbytečného prodlení posoudí. Poskytovatel závadu, kterou uzná za oprávněnou, nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o závadě odstraní. V případě, že k odstranění závady nedojde, vrátí Poskytovatel Uživateli poměrnou část z úhrady za přístup odpovídající době od doručení oznámení o závadě do vypršení Uživatelem zakoupeného přístupu. V případě závady na straně Poskytovatele, opakující se 3x a vícekrát, má Uživatel nárok na vrácení poměrné části z úhrady i v případě, že Poskytovatel závadu pokaždé do 48 hodin odstraní.
    4. Poskytovatel v některých případech vrátí Uživateli poměrnou část z úhrady za přístup odpovídající době od doručení oznámení o závadě do vypršení Uživatelem zakoupeného přístupu i v případě, že nelze prokázat, že závada byla způsobena na straně Poskytovatele. V takovém případě může Poskytovatel z vrácené částky odečíst administrativní poplatek ve výši do 100 Kč.
    5. Vrácení peněžních prostředků proběhne bankovním převodem na účet Uživatele nejpozději do 14 dnů od okamžiku, kdy Poskytovatel závadu uznal. Uživatel je pro tento účel povinen poskytnout Poskytovateli údaje nutné pro provedení bankovního převodu.
  9. Práva a povinnosti Poskytovatele

    1. Poskytovatel je povinen udržovat program minimálně v rozsahu stanoveném v čl. 5. těchto Obchodních podmínek.
     Poskytovatel se zavazuje neomezovat významně rozsah fungování programu a odstraňovat bez zbytečného prodlení výpadky a chyby ve fungování programu.
    2. Poskytovatel má právo ukončit bez náhrady přístup Uživatele k on-line kurzu pokud:
     - je v jednom okamžiku prostřednictvím přihlašovacích údajů Uživatele program používán více než jedním Uživatelem, (např. na dvou a více různých IP adresách nebo opakovaně ve více než jednom internetovém prohlížeči)
     - se Uživatel ke svému jednomu účtu v rámci zakoupeného přístupu, nejdéle však jednoho roku, přihlásí do programu z více než pěti zařízení (pc, notebook, tablet, telefon, atd.).
    3. Poskytovatel může zrušit osobní profil Uživatele, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj osobní profil déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  10. Práva a povinnosti Uživatele

    1. Uživatel má právo využívat program po dobu odpovídající jím zakoupeného přístupu.
    2. Uživatel je povinen chránit své přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) do programu. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.
    3. Uživatel má právo na vrácení uhrazené ceny za poskytovanou službu, nebo její části, za podmínek stanovených v čl. 7. Těchto Obchodních podmínek.
  11. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

    1. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.
     Webové stránky: http://www.coi.cz/
     Adresa:
     Česká obchodní inspekce
     Štěpánská 567/15
     120 00 Praha 2
    2. Pro řešení spotřebitelských sporů on-line lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.